Missie en Visie

MISSIE

Op onze school willen we onze kinderen vormen en voorbereiden voor hun staan in de maatschappij. Het is onze Bijbelse opdracht om het Woord van God en de liefde van de Heere Jezus aan hen door te geven. “Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs” (Spreuken 22:6).

VISIE

Op onze school investeren we dagelijks in een wederzijds gevoel van vertrouwen en het bieden van ondersteuning. Als school zien wij het als onze dagelijkse opdracht om de kinderen naast onderwijs te bieden, te wijzen op de zaligheid die er is in de Heere Jezus Christus. Kinderen ontvangen onderwijs dat bij hun gaven en talenten past. In het belang van het kind hechten we veel waarde aan samenwerken, zowel onderling tussen de collega’s maar ook met de ouders.

 

Op onze school draait het om eigenaarschap en partnerschap:

  • Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces
  • Leerkrachten zijn eigenaar van hun persoonlijke professionele ontwikkeling
  • Onze school is van de ouders, dus ouders zijn onze partners met wie wij constructief samenwerken

 

Ons motto hierbij is: ‘Alleen ga je snel, maar samen kom je verder’.

KERNWAARDEN

Op de School met de Bijbel zijn drie kernwaarden onderdeel van onze identiteit. Ze beschrijven wie we zijn en wat we belangrijk vinden. Deze kernwaarden zijn ons ethisch kompas.

Het geloof in God is de basis van ons handelen. Daar vanuit zijn wij betrouwbaar, respectvol en werken we samen. Voor alle betrokkenen van onze school gelden daarom de volgende kernwaarden als praktische uitwerking van onze missie en identiteit:

 

Betrouwbaarheid

Op onze school zijn we open, eerlijk en integer. We zijn in onze communicatie tijdig en transparant.

 

Respect

Wij stellen ons dienstbaar op en gedragen ons respectvol naar elkaar en naar onze omgeving. Vanuit de liefde tot God en onze naaste achten wij de ander uitnemender dan onszelf.

 

Samenwerken

Op onze school wordt er nauw samengewerkt tussen collega’s onderling. Ouders zijn onze partners met wie wij gezamenlijk optrekken om het goede te zoeken voor onze kinderen.